About Us

Financial Influencer

ที่อยากทำให้ทุกคนได้เข้าถึงความรู้ด้านการลงทุน

Credentials

Youtube Creator: โล่เงิน (Silver Play Button)

ผู้ติดตามในช่องนั้นจำนวนเกิน 100,000 คน

Thailand Zocial Award 2022

Finalist, สาขา Investment & Personal Finance

Thailand Social Award 2023

Finalist, สาขา Investment & Personal Finance

Shopping Cart