นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท ถามอีก จำกัด (“บริษัท” หรือ “เรา”) ผู้ให้บริการเว็บไซต์ https://shop.tam-eig.com/ รวมไปถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ และช่องทางโซเชียลมีเดียอื่น ๆ ในเครือ  เข้าใจและตระหนักว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและสิทธิพื้นฐานในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นเรื่องสำคัญ นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อแจ้งให้ท่านในฐานะผู้ใช้งาน ทราบถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวซึ่งจะอธิบายถึงการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน วัตถุประสงค์ในการประมวลผล และสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และเราขอยืนยันว่าจะดำเนินการตามนโยบายฉบับนี้รวมถึงกฎหมายเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากท่านไม่ยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือประมวลผลอื่นใดซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ โปรดหยุดการใช้งานหรือการเข้าถึงบริการเว็บไซต์ของเรา

1. คำนิยาม

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

“การประมวลผล” หมายถึง การกระทำเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ลบ หรือทำลาย ข้อมูลส่วนบุคคล

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล​

2.1 เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับโดยตรงจากท่านจากการเยี่ยมชม ลงทะเบียนเพื่อสั่งซื้อสินค้าหรือบริการ หรือสมัครสมาชิกรายปี หรือสมัครเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ กับบริษัท ซึ่งจัดให้มีขึ้นในปัจจุบันและในอนาคต ผ่านเว็บไซต์ https://shop.tam-eig.com/ (“เว็บไซต์”) ข้อมูลที่ผู้ใช้งานนำเข้าสู่เว็บไซต์ ข้อมูลการทำรายการ การใช้งานผ่านหน้าเว็บไซต์ การติดต่อสอบถามใด ๆ กับเรา  การใช้บริการต่าง ๆ บนเว็บไซต์ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย หรือช่องทางสื่อสังคมออนไลน์อื่น ๆ ของเรา เช่น Facebook หรือ Instagram หรือ X        การติดต่อ Call Center หรือเข้าใช้บริการใด ๆ ของบริษัทตามช่องทางอื่นใด โดยประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราอาจเก็บรวบรวมได้แก่

 1. ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ-นามสกุล อายุ วันเดือนปีเกิด เลขประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง เป็นต้น
 2. ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล Facebook ID, Google ID, Line ID เป็นต้น
 3. ข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน เช่น ชื่อบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่าน ข้อมูลรูปภาพ ข้อมูลการใช้งานระบบสั่งซื้อสินค้า การสมัครสมาชิกหรือการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของบริษัท เป็นต้น
 4. ข้อมูลการทำธุรกรรมและการเงิน เช่น ประวัติการสั่งซื้อและใช้บริการ หลักฐานการชำระเงิน รายละเอียดเลขที่บัญชีธนาคาร รายละเอียดบัตรเครดิต เป็นต้น
 5. ข้อมูลทางเทคนิค เช่น IP Address, Cookie ID ประวัติการใช้งานเว็บไซต์ เป็นต้น
 6. ข้อมูลๆ เช่น เสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว การเข้าร่วมกิจกรรมหรือการส่งเสริมการขายของบริษัท รวมถึงข้อมูลอื่นใดที่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับเรา ที่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบหรือผ่านช่องทางใดก็ตาม

2.2 บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กล่าวมาในข้อ 2.1 จากบุคคลภายนอก ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูลของท่านที่เปิดเผยโดยผู้สั่งซื้อสินค้าและบริการของบริษัท ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลสาธารณะ อาทิเช่น ข้อมูลที่ท่านเปิดเผยในสื่อสังคมออนไลน์ หรือสื่อสาธารณะ

2.3 หากกรณีผู้เยาว์ (บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์) ประสงค์จะให้เราจัดเก็บ รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน การที่ท่านเข้าใช้งานแพลตฟอร์มหรือใช้บริการของเรา เราถือว่าท่านได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้ใช้อำนาจปกครอง หรือผู้ปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์อนุญาตให้เราจัดเก็บ รวบรวม ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแล้ว

2.4 เรามีการใช้คุกกี้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่กำหนดไว้ตามนโยบายการใช้คุกกี้

2.5 ในกรณีที่ท่านเป็นผู้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกแก่เรา เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับสินค้าหรือบริการที่ท่านสั่งซื้อ เช่น ชื่อ-นามสกุล ช่องทางติดต่อ หรือเนื้อหาใด ๆ ที่ท่านได้บันทึกลงหรือนำเข้าสู่เว็บไซต์ ท่านรับรองว่าได้แจ้งให้เจ้าของข้อมูลนั้นทราบและยินยอมให้ท่านเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่เราแล้ว

2.6 บริษัทจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อท่านในทำนองเดียวกันตามประกาศของคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน เว้นแต่เป็นกรณีตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 26 บัญญัติให้กระทำได้

3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทอาจต้องมีการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นเพื่อสามารถให้บริการกับท่านผ่านเว็บไซต์ของบริษัท การสั่งซื้อหรือสมัครใช้บริการหรือเข้าร่วมกิจกรรมของบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังต่อไปนี้

 • เพื่อปฏิบัติตามสัญญา กล่าวคือ เพื่อให้ท่านเป็นผู้ใช้งาน ลงทะเบียนสมัครสมาชิกเพื่อสั่งซื้อสินค้าหรือบริการของบริษัท การสมัครเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ และเพื่อบริหารจัดการการซื้อสินค้าและบริการ การจัดส่งสินค้า การบริการหลังการขายแก่ท่าน หรือการดำเนินงานใดๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมหรือโครงการต่างๆของบริษัทที่ท่านสมัครเข้าร่วมไว้
 • เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย กล่าวคือ เพื่อการบริหารจัดการภายในบริษัท ดูแล จัดการ การทำวิจัยหรือจัดทำข้อมูลทางสถิติ วิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ การสมัครสมาชิกของท่าน การสั่งซื้อสินค้าและบริการของท่าน หรือสอบถามความเห็นต่อสินค้าและบริการของเรา เพื่อพัฒนาและปรับปรุงสินค้าและผลิตภัณฑ์ การให้บริการ หรือประสบการณ์การใช้งานที่ราบรื่นและประโยชน์สูงสุดของท่าน
 • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานราชการ เช่น การร้องขอโดยเจ้าหน้าที่รัฐในกรณีมีข้อพิพาท หรือการกระทำผิดกฎหมาย เป็นต้น
 • เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการให้แก่ท่าน เราอาจส่งข้อมูลหรือจดหมายข่าวไปยังอีเมลของท่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอสิ่งที่น่าสนใจให้แก่ท่าน หากท่านไม่ต้องการรับการติดต่อสื่อสารจากเราผ่านทางอีเมลอีกต่อไป คุณสามารถกด “ยกเลิกการติดต่อ” ในลิงก์อีเมลหรือติดต่อมายังอีเมลของเราได้

วัตถุประสงค์ ในการที่เราอาจหรือจะทำการรวบรวม นำไปใช้ เปิดเผย หรือดำเนินการ กับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ต่าง ๆ โดยวัตถุประสงค์ดังกล่าว อาจไม่ถูกระบุอยู่ในข้อกำหนดข้างต้น อย่างไรก็ตาม เราจะแจ้งให้ท่านทราบ ถึงวัตถุประสงค์นั้น ๆ เมื่อเรา ได้รับความยินยอมจากท่าน สำหรับการดำเนินการดังกล่าว เว้นแต่กรณีที่กฎหมายอนุญาต ให้เราดำเนินการ กับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากท่านก่อน

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่เราเก็บรวบรวมและใช้นี้ อาจถูกเปิดเผยแก่บุคคลหรือหน่วยงานดังต่อไปนี้

 1. บุคลากร พนักงาน ภายในบริษัท และบริษัทในเครือ รวมถึง ผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างช่วง ตัวแทนและผู้ให้บริการของเรา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ผู้ให้บริการขนส่งสินค้า ผู้ให้บริการทำกิจกรรมทางการตลาด รับจ้างทำวิจัย รับจ้างพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคาร หรือตัวกลางผู้ให้บริการโอนรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ผู้ตรวจสอบบัญชี ทนายความ ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาใด ๆ ผู้ให้บริการคลาวด์ โดยใช้บริการจากบุคคลที่สามไม่ว่าตั้งอยู่ในประเทศไทยหรือต่างประเทศ ผู้ดูแลระบบสารสนเทศ และผู้พัฒนาเว็บไซต์และระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงเจ้าหน้าที่บริการผู้ใช้งานเว็บไซต์ ในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
 2. ศาล พนักงานสอบสวน ธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น ๆ และหน่วยงานที่มีหน้าที่และอำนาจตามกฎหมายในการตรวจสอบ เรียกข้อมูลเข้าถึงข้อมูล หรือสั่งให้เราเปิดเผยข้อมูล
 3. พันธมิตรทางธุรกิจอื่น ๆ ของเราหรือบุคคลภายนอกตามความยินยอมจากท่าน หรือตามข้อกำหนดของสัญญาหรือตามข้อกำหนดของกฎหมาย แล้วแต่กรณี

เราจะกำหนดให้ผู้ที่ได้รับข้อมูลมีมาตรการปกป้องข้อมูลของท่านอย่างเหมาะสมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเท่าที่จำเป็นเท่านั้น และดำเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจโดยมิชอบ

ในกรณีที่บริษัทส่งและโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ ประเทศปลายทางหรือองค์กรระหว่างประเทศที่รับข้อมูลส่วนบุคคลต้องมีมาตรฐานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่กำหนด

5. ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

หลักเกณฑ์ที่ใช้กำหนดระยะเวลาเก็บ ได้แก่ ระยะเวลาที่เราดำเนินความสัมพันธ์กับท่านและให้บริการแก่ท่าน หรือตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายฉบับนี้ ซึ่งอาจจำเป็นต้องเก็บรักษาไว้ต่อไปภายหลังจากนั้น หากมีกฎหมายกำหนดไว้ เราจะลบ ทำลาย หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของคุณได้ เมื่อหมดความจำเป็นหรือสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว

6. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิในการดำเนินการตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำได้ ดังต่อไปนี้

6.1 เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไป หากเรามีฐานอื่นในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

6.2 สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และขอให้เราทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ท่าน 

6.3 สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมีสิทธิให้เราแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสมบูรณ์

6.4 สิทธิในการขอลบข้อมูลส่วนบุคคล: ท่าน มีสิทธิในการขอ ให้เราทำการลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ ทั้งนี้เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไป หากเรามีฐานอื่นในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

6.5 สิทธิในการคัดค้านการประมวลผล: ท่านมีสิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่เราประมวลผลภายใต้ฐานผลประโยชน์อันชอบธรรมของเราได้

6.6 สิทธิในการโอนย้ายข้อมูล: ท่านมีสิทธิในการขอโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไปยังบุคคลอื่นได้

6.7 สิทธิในการระงับการประมวลผล: ท่านมีสิทธิขอ ให้เราระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังกรณีเช่น เมื่อท่าน ต้องการให้เราแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ให้ถูกต้อง หรือเมื่อท่าน ร้องขอ ให้เราพิสูจน์เหตุผล หรือฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

6.8 สิทธิในการยื่นข้อร้องเรียน: ท่านมีสิทธิร้องเรียต่อผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากท่านเชื่อว่าการเก็บ รวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการกระทำในลักษณะที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การใช้สิทธิของท่านดังกล่าวข้างต้นอาจถูกจำกัดภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีบางกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่บริษัทอาจปฏิเสธหรือไม่สามารถดำเนินการตามคำขอใช้สิทธิข้างต้นของท่านได้ ทั้งนี้ เราจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามคำร้องขอใช้สิทธิของท่านโดยเร็วภายใน 30 วันนับแต่วันที่เราได้รับคำร้องขอดังกล่าว และสิทธิตามที่กล่าวมาข้างต้น เป็นไปตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

7. การใช้คุกกี้ (Cookie)

เราจะจัดเก็บข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์จากผู้ใช้งานผ่านคุกกี้ หรือเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์และแพลตฟอร์มในการเข้าถึงบริการของบริษัทผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยจะใช้เพื่อกรณีดังต่อไปนี้

 1. เพื่อให้ท่านสามารถเข้าสู่ระบบบัญชีของท่านในเว็บไซต์ของเราได้อย่างต่อเนื่องและปลอดภัย
 2. เพื่อบันทึกข้อมูลการใช้งานบนเว็บไซต์ของท่าน เนื้อหาข้อมูลต่างๆ บัญชีผู้ใช้งานของท่าน การสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ การใช้บริการ และสมัครเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท
 3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้งานและเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่าน เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตรงกับความต้องการของท่าน และนำไปพัฒนาเว็บไซต์ให้สามารถใช้งานได้ง่าย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ในกรณีที่ท่านไม่ประสงค์ให้มีการเก็บรวมรวมข้อมูลของผู้ใช้งานผ่านคุกกี้ ท่านสามารถตั้งค่าเพื่อปฏิเสธคุกกี้ได้ผ่านทางเบราว์เซอร์ของท่าน

8. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

เราให้คำรับรองว่าจะจัดให้มีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

9. การแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่มีเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเกิดขึ้น เราจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทราบโดยไม่ชักช้าภายใน 72 ชั่วโมง นับแต่ทราบเหตุเท่าที่สามารถกระทำได้ ในกรณีที่การละเมิดมีความเสี่ยงสูงที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของท่าน เราจะแจ้งการละเมิดให้ท่านทราบพร้อมกับแนวทางการเยียวยาผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ ข้อความ (SMS) อีเมล โทรศัพท์ จดหมาย เป็นต้น

10. ช่องทางการติดต่อ

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ รวมถึงการขอใช้สิทธิต่าง ๆ ท่านสามารถติดต่อเราหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราได้ ดังนี้

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท ถามอีก จำกัด

อีเมล [email protected]

11. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ในอนาคต ทั้งนี้ตามความสมเหมาะเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของการให้บริการและ/หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัท การดำเนินงานของบริษัท และภายใต้กฎหมายกำหนดบริษัทจะประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้ท่านทราบผ่านเว็บไซต์หรือช่องทางติดต่อใด ๆ ที่เหมาะสมต่อไป  นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิกถอน

Shopping Cart